Вестник Култура - брой 22 / 5 юни 2015
Read

Вестник Култура - брой 22 / 5 юни 2015

by Fiesta Promo

ƒ˙·˙Ú Ì‡ œÂ̘Ó' 2015 Õ‡ 28 χÈ, ‚ ‰ÂÌˇ ̇ „Ӊ˯ÌË̇ڇ ÓÚ ÒÏ˙ÚÚ‡ ̇ œÂÌ˜Ó —·‚ÂÈÍÓ‚, ÔÓÙ.‰ÙÌ —‚ÂÚÎÓÁ‡ »„Ó‚ ÔËÒ˙‰Ë Á‡ ‰Â‚ÂÚË Ô˙Ú ÎËÚÂ‡ÚÛ̇ڇ ̇„‡‰‡ "ƒ˙·˙Ú Ì‡ œÂ̘Ó". œÂÁ 2015 „Ó‰Ë̇ ̇„‡‰‡Ú‡ Ò ‰‡‚‡ ̇ ÷‰ÂÌ ¬Î‡¯ÍË Á‡ ÍÌË„‡Ú‡ "–Óχ̌Îӄˡ ÎË?"... More

Read the publication