Зов News - брой 189 / 18 декември 2014
Read

Зов News - брой 189 / 18 декември 2014

by Fiesta Promo

×åòâúðòúê, 18 äåêåìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 189/1381 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Áåçïëàòåí êîíöåðò íà òðèî "Òåíîðèòå" íà 2 ñòð. Ìèëèöà Ìèð÷åâà ïîëó÷è ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàíèå íà 6 ñòð. Èìà åäíà ñòàðà íàðîäíà... More

Read the publication