Зов News - брой 146 / 20 октомври 2014
Read

Зов News - брой 146 / 20 октомври 2014

by Fiesta Promo

Ïîíåäåëíèê, 20 îêòîìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 146/1338 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Íåäîâîëíè çàìåðÿõà êìåò ñ ÿéöà íà ðàëè Íåäîâîëíè çàìåðÿõà êìåò ñ ÿéöà íà ðàëè ×óæäè åêñïåðòè íèùÿò âçðèâà â Ãîðíè Ëîì Íà 3 ñòð.... More

Read the publication