Зов News - брой 145 / 17 октомври 2014
Read

Зов News - брой 145 / 17 октомври 2014

by Fiesta Promo

Ïåòúê, 17 îêòîìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 145/1337 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Ìàãèñòðàòè îñòàâèõà áåç óâàæåíèå èñê íà êìåòîâå Íà 3 ñòð. Èâàí Àñïàðóõîâ ó÷àñòâà â êîíêóðñà "Êìåò íà ãîäèíàòà 2014" Íà 5 ñòð. Àíè... More

Read the publication