نشریه نه به اعدام شماره 3
Read

نشریه نه به اعدام شماره 3

by International Committee Against Executions

‫اعدام‬ ‫علیه‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کمیته‬ ‫ماهانه‬ ‫نشریه‬ ‫اعدام‬ ‫به‬ ‫نه‬ 1‫آگوست‬4112-11‫مرداد‬1131 ‫اول‬ ‫سال‬-‫سوم‬ ‫شماره‬

Read the publication