متن کامل کنوانسیون ژنف 1951
Read

متن کامل کنوانسیون ژنف 1951

by Basir Ahang

‫کنوانسيون‬1951‫مربوط‬‫به‬‫امور‬‫پناهندگان‬ ‫با‬ ‫همراه‬‫الحاقات‬ ‫و‬ ‫ضميمه‬ ‫منشور‬‫ملل‬‫متحد‬‫و‬‫اعالميه‬‫جهاني‬‫حقوق‬‫بشر‬‫که‬‫در‬01‫دسامبر‬0491‫به‬‫تصويب‬ ‫مجمع‬‫عمومي‬‫رسيده‬،‫است‬‫اين‬‫اصل‬‫را‬‫مورد‬‫تأکيد‬‫قرار‬‫داده‬‫اند‬‫که‬‫کليه‬‫اف‬‫راد‬... More

Read the publication