வேட்டை 3
Read

வேட்டை 3

by sudha ravi

“ச ர க ேவ ைட”- தா ரவி ேவ ைட – 3 தக ைத பிாி ைவ ெகா பல த ேயாசைன ட அம தி தா கய . அவளிட ஏேதா ேக க வாைய திற த ர சனா, அவ ேயாசைன ட அம தி பைத பா த ெம ல எ ெச ‘ ’எ க தி ேநேர க தினா . தி ெர எ த ச த தி பய ேபா ‘ ’ எ க தி வி த ைகயி ெப அறி த அவள கி ெர அ கைள ெகா தா . அவேளா... More

Read the publication