THOORIGAI   16
Read

THOORIGAI 16

by uma devi

ஓவியனின் தூரிகையாய்..! UMASARAVANAN Page 1 தூரிகை 16 : அதி ப௃க்கின ஆல஬ோசன஦னில் ஈடு஧ட்டிபேந்த஦ர் நோ஫னும்,சண்ப௃கப௃ம். கல்லூரினில் தன்னுனைன ப஧ோறுப்பு னகயிட்டுப் ல஧ோ஦னத ஥ின஦த்து நறுகிக் பகோண்டிபேந்தோர் நோ஫ன்.லதயோ லகோ஧க்கோபன் ஋ன்று அயபேக்கு பதரிப௅ம்.. ஆ஦ோல் இந்த... More

Read the publication