მათემატიკა 6 კლასი (მასწავლებლის წიგნი)
Read

მათემატიკა 6 კლასი (მასწავლებლის წიგნი)

by malkhazi jinisiani

guram gogiSvili, Teimuraz vefxvaZe ia mebonia, lamara qurCiSvili gamomcemloba inteleqti Tbilisi 2011 maTematika VI klasi maswavleblis wigni redaqtori Teimuraz vefxvaZe

Read the publication