ashkelon 20
Read

ashkelon 20

by Eli230623 Eli230623

‫שבוע‬ ‫וגרים‬ 20 ‫גליון‬ ‫הסביבה‬ ‫ויישובי‬ ‫באשקלון‬ ‫מופץ‬ 054-7755686 :‫לפרסום‬ ‫חקת‬ ‫פרשת‬ 04/07/2014 ‫תשע"ד‬ ‫תמוז‬ ‘‫ו‬ ,'‫ו‬ ‫יום‬ 20:33 :‫שבת‬ ‫יציאת‬ 19:28 :‫שבת‬ ‫כניסת‬ ‫מיח˘ובים‬ ‫וזלי‬‫ט‬ ˜‫פייסבו‬ ‫לחברים‬ ‫מבˆעים‬ ‫‡ו˙נו‬ ‫חפ˘ו‬ ‫הברקוד‬... More

Read the publication