ashkelon 18
Read

ashkelon 18

by Eli230623 Eli230623

‫שבוע‬ ‫וגרים‬ 18 ‫גליון‬ ‫הסביבה‬ ‫ויישובי‬ ‫באשקלון‬ ‫מופץ‬ 054-7755686 :‫לפרסום‬ ‫קרח‬ ‫פרשת‬ 20/06/2014 ‫תשע"ד‬ ‫סיון‬ ‫כ“ב‬ ,'‫ו‬ ‫יום‬ 20:33 :‫שבת‬ ‫יציאת‬ 19:27 :‫שבת‬ ‫כניסת‬ ‫מיח˘ובים‬ ‫וזלי‬‫ט‬ ˜‫פייסבו‬ ‫לחברים‬ ‫מבˆעים‬ ‫‡ו˙נו‬ ‫חפ˘ו‬ ‫הברקוד‬... More

Read the publication