Ashkelone99
Read

Ashkelone99

by Eli230623 Eli230623

‫בלוח‬ ‫פרטים‬ ‫אדזיאשוילי‬ ‫דניאל‬ ‫עו"ד‬ 4 ‫עמוד‬ - ‫התכלת‬ ‫במשכן‬ ‫רק‬ ‫קונים‬ ‫ותפילין‬ ‫טליתות‬ ‫הסביבה‬ ‫ויישובי‬ ‫באשקלון‬ ‫מופץ‬ 054-7755686 :‫לפרסום‬ 99‫גיליון‬ ‫תצוה‬‫פרשת‬ 19/02/2016‫תשע"ה‬'‫א‬‫אדר‬'‫י‬,'‫ו‬‫יום‬,‫ד‬"‫בס‬ 18:08:‫שבת‬‫יציאת‬... More

Read the publication