askelon5
Read

askelon5

by Eli230623 Eli230623

‫שבוע‬ ‫וגרים‬ 5 ‫גליון‬ ‫הסביבה‬ ‫ויישובי‬ ‫באשקלון‬ ‫מופץ‬ 054-7755686 :‫לפרסום‬ ‫ויקרא‬ ‫פרשת‬ 08/03/2014 ‫תשע"ד‬ '‫ב‬ ‫באדר‬ '‫ו‬ ,'‫ו‬ ‫יום‬ 18:25 :‫שבת‬ ‫יציאת‬ 17:23 :‫שבת‬ ‫כניסת‬ ‫מיח˘ובים‬ ‫וזלי‬‫ט‬ ˜‫פייסבו‬ ‫לחברים‬ ‫מבˆעים‬ ‫‡ו˙נו‬... More

Read the publication