Askelone51
Read

Askelone51

by Eli230623 Eli230623

‫מיח˘ובים‬ ‫וזלי‬‫ט‬ ˜‫פייסבו‬ ‫לחברים‬ ‫מבˆעים‬ ‫‡ו˙נו‬ ‫חפ˘ו‬ ‫שבוע‬ ‫וגרים‬ 51 ‫גליון‬ ‫הסביבה‬ ‫ויישובי‬ ‫באשקלון‬ ‫מופץ‬ 054-7755686 :‫לפרסום‬ ‫זכור‬ - ‫תצוה‬ ‫פרשת‬ 27/02/2015 ‫תשע"ה‬ ‫אדר‬ '‫ח‬ ,'‫ו‬ ‫יום‬ 18:14 :‫שבת‬ ‫יציאת‬ 17:07 :‫שבת‬ ‫כניסת‬... More

Read the publication