Kỷ yếu "Hương Lam" Mừng Chu Niên 25 Gia Đình Phật Tử Bảo Lâm
Read

Kỷ yếu "Hương Lam" Mừng Chu Niên 25 Gia Đình Phật Tử Bảo Lâm

by tu nguyen

Höông Lam - kyû yeáu möøng chu nhieân ia đình Phật tử Việt Nam ra đời trong mục đích, lý tưởng, hoài bão và Sứ mệnh thiết lập đại Gia đình những người con Phật để giáo dục tuổi trẻ theo tinh thần Phật Giáo, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình... More

Read the publication