Nikodinovski, Zvonko - Semiologija na ženata vo makedonskiot jazik–fizički karakteristiki na ženata –, FILKO, Štip, 2016, pp. 645-654.
Read

Nikodinovski, Zvonko - Semiologija na ženata vo makedonskiot jazik–fizički karakteristiki na ženata –, FILKO, Štip, 2016, pp. 645-654.

by zvonko nikodinovski

ABSTRACT: Во трудот се анализираат вкупно 170 единици и тоа: 61 лексемска, 37 фразеолошки, 47 пословици и 25 комуникативни единци кои својата семиолошка фигура ја засноваат врз одредена лексема која му припаѓа на лексичко-семантичкото поле ЖЕНА. Предмет на... More

Read the publication