Elheddaf Int 02/12/2013
Read

Elheddaf Int 02/12/2013

by Naim2007 - DzTeaM

WWW.ELHEDDAF.COM êO20-ô©°ùdGá°ùeÉÿGáæ°ùdG-2013Ȫ°ùjO 02ÚæKE’G-919Oó©dG 0 - 1 :‫ﺑﻮﺳﻜﻴﺘﺲ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻧﺴﺘﺤﻖ‬ ‫”ﻻ‬ “‫ﺃﺧﻄﺎﺋﻨـــﺎ‬ ‫ﺗﺼﺤﻴـــﺢ‬ :‫ﻳﻮﺭﻧﺘـــــــﻲ‬ :‫ﻛﻮﻧﺘـــــــــــﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻮﺯ‬ ‫"ﺳﻌﻴﺪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬــــــــﺪﻑ‬ ‫ﻭﺳﻨـــﻮﺍﺻﻞ‬ "‫ﺑﻘـــــــــﻮﺓ‬... More

Read the publication