Газета учениці профілю "Оператор комп'ютерного набору" Вінницького міжшкільного навчально  виробничого комбінату Сугак Єлизавети, 2013 рік
Read

Газета учениці профілю "Оператор комп'ютерного набору" Вінницького міжшкільного навчально виробничого комбінату Сугак Єлизавети, 2013 рік

by Raisa Kravets

ГАЗЕТА ВІННИЦЬКОГО МІЖШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМБІНАТУ ВИПУСК №1 1 ННЕЕ ВВ ККІІЛЛЬЬККООССТТІІ ЗЗННААННЬЬ ППООЛЛЯЯГГААЄЄ ООССВВІІТТАА,, АА ВВ ППООВВННООММУУ РРООЗЗУУММІІННННІІ ЙЙ ММААЙЙССТТЕЕРРННООММУУ ЗЗААССТТООССУУВВААННННІІ ВВССЬЬООГГОО... More

Read the publication