COMPUCAR
Read

COMPUCAR

by carlos villate

COMPUCAR LTDA MI SI ON Nuestra mi si ón es promover l a i ncl usi ón tecnol ógi ca en el t erritori o col ombi ano, medi ant e l a comer ci alizaci ón de herrami ent as i nnovador as en soft war e y har dware que f aciliten l a comuni caci ón, capacit aci... More

Read the publication