Portada de Revista de Diseño
Read

Portada de Revista de Diseño

by Valery Rmz

**DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE DDIISSEEÑÑOO **TTIIPPOOGGRRAAFFÍÍAA **CCOOLLOORREESS BBÁÁSSIICCOOSS TTrraabbaajjaa eell ccoolloorr como. . . ° Crear diseños en photoshop ° Corel Draw ° Personalizar tu pag. social 1100 PPAASSOOSS PPAARRAA CCRREEAARR UUNN... More

Read the publication