Дмитровський О. Іван Сірко
Read

Дмитровський О. Іван Сірко

by Святослав Чирук

2 ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÛÅ ÌÈÐÛ 13 íîÿáðÿ 2014 ã. ОФІЦІЙНА НАУКА ЦУРАЄТЬСЯ ЯВИЩ, ЯКІ СМІЛИВО ДОСЛІДЖУЮТЬ ЧИТАЧІ НАШОІ ГАЗЕТИ. ТОМУ ВОНА Й ПОПУЛЯРНА – АДЖЕ “ИНОПЛАНЕТЯНИН” СПРАВДІ НАУКОВО НАРОДНА ГАЗЕТА! Òâîð÷³ñòü íàøèõ ÷èòà÷³â À â ýòî âðåìÿ Ðèòà Çàãëàäà íà àâòîáóñíîé... More

Read the publication