Local Partnerships to Combat Poverty and Roma Exclusion
Read

Local Partnerships to Combat Poverty and Roma Exclusion

by Emil Metodiev

ÃÂÒÚÌÓ Ô‡Ú̸ÓÒÚ‚Ó Á‡ ·Ó·‡ Ò ·Â‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÓÏÒÍÓÚÓ ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ. ”˜Â·ÌË Ô‡ÍÚËÍË. 2006 1 ÃÂÒÚÌÓ Ô‡Ú̸ÓÒÚ‚Ó Á‡ ·Ó·‡ Ò ·Â‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÓÏÒÍÓÚÓ ËÁÍβ˜‚‡Ì - ”˜Â·ÌË Ô‡ÍÚËÍË »Á„ÓÚ‚ÂÌ ÓÚ: ƒÊÂÌËÙ˙ “‡Ì‡Í‡ œ‚Ӊ: ≈ÏËÎ ÃÂÚӉ˂ ¬Î‡‰ËÒ·‚ œÂÚÍÓ‚ ¡Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ:... More

Read the publication