16 января
Read

16 января

by Ольга Головань

¹ 4-6 (11054-11056) ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÿíâàðÿ 2016 ã. Òðîèöêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà. Âûõîäèò ñ 1931 ã. троицкой На земле Поклонимся великим тем годам! Официально ÈÇ ÓÊÀÇÀ ãóáåðíàòîðà Àëòàéñêîãî êðàÿ îò 28.12.2015 ãîäà ¹140 «Î íàãðàæäåíèè íàãðàäàìè Àëòàéñêîãî êðàÿ»... More

Read the publication