Номер 408 от 27.08.2014 г.
Read

Номер 408 от 27.08.2014 г.

by Александр Шилкин

ÈÏ Çþçèí Ä.Å. ÈÏ Ãàäæèðàäæàáîâ À.Ã. ¹33 (408) 27 àâãóñòà 2014ã. Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííàÿ ãàçåòà áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé èçäà¸òñÿ ñ 2006ã. Ãàçåòà, êîòîðàÿ ðàáîòàåò! www.gazetakp.ru êîíòàêòå vk.com/gazetakp  More

Read the publication