சிந்தூரி-9
Read

சிந்தூரி-9

by Ushanthy Gowthaman

9 யில்஬யன் ப஧ோய் வயகு ப஥பம் ஆகினிருக்க யமக்கம் ப஧ோ஬ தன் ந஦தத எருப௃கப்஧டுத்தி திட்டங்க஭ின் சோதக ஧ோதகங்கத஭ ந஦திப஬பன அ஬சி ப௃டிப்஧தற்கோய் தன்னுதடன ஥ி஬யத஫ ஏயினக்கூடத்துக்கு யந்திருந்தோன் ஧ிபதோ஧ன்! ப஬சோய் இரு஭டிக்கப்஧ட்டிருந்த அந்த ஥ி஬யத஫னின் சுயர்கவ஭ல்஬ோம்... More

Read the publication