«Նրա սրբության մասնակիցները» Դերեկ Պրինս
Read

«Նրա սրբության մասնակիցները» Դերեկ Պրինս

by Derek Prince

²ëïÍá ÅáÕáíñ¹Ç ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÁ ²ëïÍá ÊáëùÝ ³ëáõÙ ¿, áñ ëñµáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ²ëïÍá ÅáÕáíñ¹Ç ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÁ: ÊáñÑ»°Ýù ºµñ³Û»óÇÝ»ñÇ 12:9-10-Ç ßáõñç. §Ü³¨ Ù»Ýù« Ù»ñ Ù³ñÙݳíáñ ѳÛñ»ñÇÝ Ëñ³ïáÕ áõݻݳÉáí« Ýñ³ÝóÇó ³Ù³ãáõÙ ¿ÇÝù© 㿱 áñ ³é³í»É ¨ë Ñá·ÇÝ»ñÇ... More

Read the publication