דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 14 | טבת תשע״ט
Read

דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 14 | טבת תשע״ט

by Moshe Kakon

‫גליון מס׳ ‪ | 14‬טבת תשע״ט‬ ‫"יָ ִמים ְׁשמֹונָ ה ּגָ ְמרּו ְרנָ נָ ה‬ ‫ְל ֵאל ֱאמּונָ ה ֵאין ִמ ַּב ְל ֲעדֹו"‬ ‫משפחה גרעינית>‬ ‫עם משפחת לוינגר‬ ‫‪8‬‬ ‫מפיצים את האור>‬ ‫הטור של מיכל לאופר‬ ‫‪5‬‬ ‫מה קורה פה?! >‬ ‫עדכונים על הנעשה בקהילה‬ ‫‪3‬‬ ‫יעקב... More

Read the publication