דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 8 | תמוז תשע״ח
Read

דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 8 | תמוז תשע״ח

by Moshe Kakon

‫"עֹד ָּכל יְ ֵמי ָה ָא ֶרץ זֶ ַרע וְ ָק ִציר וְ קֹר‬ ‫וָ חֹם וְ ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף וְ יֹום וָ ַליְ ָלה ֹלא‬ ‫יִ ׁ ְש ּבֹתּוּ "‬ ‫קריית‪-‬שמונה מתצפית הרי נפתלי‬ ‫גליון מס׳ ‪ | 8‬תמוז תשע״ח‬ ‫איך לגדל ילד חברותי?‬ ‫קרה וקורה בקהילה >‬ ‫יד לאחים‬ ‫מיכל לאופר... More

Read the publication