471 462low
Read

471 462low

by אשדיר

‫הענק‬ ‫חנות‬ ‫האם‬ ‫בפתח‬ '‫'מגה‬ ‫של‬ ‫לחנות‬ ‫תיהפך‬ ‫תקווה‬ ?‫טרף‬ ‫למימכר‬ 4'‫עמ‬ ‫מגבעת‬ )14( ‫ווסנר‬ ‫רועי‬ ‫במדליית‬ ‫זכה‬ ‫שמואל‬ ‫העולם‬ ‫באליפות‬ ‫כסף‬ ‫לחימה‬ ‫לאמנויות‬ 12'‫עמ‬ ‫נערות‬‫בידי‬‫נשדדה‬‫נערה‬:‫שמואל‬‫גבעת‬‫של‬‫הדתי‬‫בציבור‬‫הלם‬... More

Read the publication