Γιατί είχα
Read

Γιατί είχα

by Antonio Nimertis

Γιατί είχα… πέζαλα γηαηί’ ρα ζώκα είδα ην αίκα κνπ πξώηε θνξά όηαλ θπινύζε αλαζαίλνληαο ειεύζεξν… έδεζα πξώηε θνξά ζην κεξό ηεο Κίξθεο κνλάρα πνπ ήκνπλ μεληζηήο ηεο Πελειόπεο θξπθά θαη δελ ην’μεξα πέζαλα γηαηί’ ρα βιέκκα είδα ηνλ θόζκν πξώηε κνπ θνξά όηαλ... More

Read the publication