Μια νέα γλώσσα
Read

Μια νέα γλώσσα

by Antonio Nimertis

Μια μέα γλώςςα… Ωπαίερ, οξλύ ψπαίερ είμαι ξι βιξ-υιλξςξυικέρ αμαλύςειρ, όμψρ γτπμάμε οάμσα ςσξ ‘ευικσό’. Γιασί σξ κάμξτμε ατσό; Αοξλαμβάμξτμε μια κιμημασξγπαυική ‘οσήςη’ δτξ ψπώμ και έοεισα γτπμάμε ςσημ ελεειμή πξτσίμα ‘οώρ θα ντομήςψ οάλι αύπιξ οξτ θα δψ... More

Read the publication