Άδακρυς μάχη
Read

Άδακρυς μάχη

by Antonio Nimertis

Άδαθξπο κάρε Έηζη θη αιιηώο δελ κπνξνύζεο λα κε δεηο ππήξμα αόξαηνο γηα ζέλα κηινύζα όηαλ θξπβόζνπλ ζηε ζησπή θη όηαλ γελλνύζεο ην ρηεο ζην ζήκεξα εξρόκνπλ έηζη θη αιιηώο δελ δεηνύζεο λα κε δεηο ζηνπο απνζέηεο ησλ νλείξσλ αληακώζεθαλ κνλάρα ζαλ δεηινί... More

Read the publication