Σύμβολα
Read

Σύμβολα

by Antonio Nimertis

Σύμβολα Στο πεδίο τθσ ςυμβολικισ όλα ςυνδζονται. Ο κόςμοσ των ςυμβόλων υφίςταται και εν ενεργεία και εν δυνάμει. Μασ ‘υπενκυμίηει’ διαρκϊσ ότι όλα, τα πάντα ςτον ορατό και αόρατο, κτιςτό και άκτιςτο κόςμο ςυνδζονται. Μικρόκοςμοσ και μεγάκοςμοσ. Φλθ και... More

Read the publication