Δυο μέρη αληθινή
Read

Δυο μέρη αληθινή

by Antonio Nimertis

Δπν κέξε αιεζηλή Είλαη ην θξόλεκα ηεο αθνζίσζεο Μηα πύξηλε θξαπγή ζην πνπζελά; Όρη Αλ δελ ιάηξεςεο πνηέ ηίπνηε Παξά ίζσο, αδέμηα θη απηόλ Τνλ εαπηό ζνπ κόλνλ Σε θάζε ηη ποσ έδφζες Σε θάζε ηη ποσ δίλεης Το θζαρηό αθσρώλεηαη Αιιά ηο κάηαηο κέλεη Ίκερος είπες;... More

Read the publication