Ενσυναίσθηση και απο ιεροποίηση του προσώπου…
Read

Ενσυναίσθηση και απο ιεροποίηση του προσώπου…

by Antonio Nimertis

Ενσυναίσθηση και απο-ιεροποίηση του προσώπου… Σνλ Καξι Ρόηδεξο ηνλ γλώξηζα αξγά, δελ είρα ηδέα γηα ηελ ύπαξμή ηνπ. Ο δξόκνο κέζα από ηνλ νπνίν ηνλ αληάκσζα δελ έρεη ζεκαζία. ΢εκαζία έρεη ε ζπλάληεζε. Καη απηή ήηαλ θαζώο ιέλε ‘επηδξαζηηθή’, ήηαλ σζεηηθή,... More

Read the publication