το Μέγα Μυητικό Γεγονός της Καθόδου
Read

το Μέγα Μυητικό Γεγονός της Καθόδου

by Antonio Nimertis

ηο Μέγα Μσηηικό Γεγονός ηης Καθόδοσ [κάποιες σκέψεις] Where Does It Begin? Art Print by yusuf afandi Μ ε ηην κάθοδο ηοσ Λόγοσ μέζα ζηο τρόνο θαη ηνλ ρώξν, πάεη λα πεη, κε ην πνπ μεθηλάεη έλαο ζωκαηνπλεπκαηηθόο ηζηνξηζκόο ζηε ζεία νηθνλνκία, ιέλε θάπνηνη,... More

Read the publication