Κρεμασμένα παλτά σε ξεφτισμένους καλόγερους
Read

Κρεμασμένα παλτά σε ξεφτισμένους καλόγερους

by Antonio Nimertis

Κρεμαςμένα παλτά ςε ξεφτιςμένουσ καλόγερουσ Τι απογίναμε; Πϊσ τραυματίςαμε τουσ πνεφμονεσ; Πϊσ νερϊςαμε το αίμα; Ποφ κυςιάςαμε τθν καρδιά μασ; Ποφ ςπαταλιςαμε το πνεφμα μασ; Είχαμε μάτια για τον μεγάλο μυςτικό χορό; Είχαμε ςκζνοσ για το νφχτιο πζραςμα, το... More

Read the publication