كةلو رةوشةنبرييَن مة ل كيفةنة؟
Read

كةلو رةوشةنبرييَن مة ل كيفةنة؟

by huger duhoki

‫كٔظ٘ى٘؟‬ ‫ل‬ ٘‫م‬ ًَٓ‫زّٗش٘ىبري‬ َْ‫ط٘ه‬ ٙ‫َو‬َٔ‫ى‬ ‫حامد‬ ٘‫اهو‬ ‫د.ىعنت‬ 1 ‫ئرياقاا‬ ‫ئاظاكسىا‬ ‫د‬ ٌ‫كْزدا‬ ‫ثصلدازبّْىا‬ ّ َٙ‫ئرياق‬ ‫زشطازكسىا‬ ٙ‫ثصت‬ َٙ‫كْزدضتاى‬ ‫َنا‬ٓ‫ٍ٘ز‬ ٚ‫ٍ٘مب٘ز‬ ٘ٔ‫ك٘ت‬ ‫دا‬ ّْ‫ى‬ٌ‫ض٘زئ٘ظساشٓٔا‬ ّ ٙ‫ض٘زىصٔظ‬... More

Read the publication