کوردستان ژمارە 664
Read

کوردستان ژمارە 664

by Kurdistan The Organ of Kurdistan Democratic Party کوردستان ئۆرگانی حیزبی دیموکراتی کوردستان

‫دا‬‫ﻓﯿﺪراڵ‬ ‫اﺗﯿﮑﯽ‬‫ﺮ‬‫دێﻤﻮﮐ‬ ‫اﻧێﮑﯽ‬‫ﺮ‬‫ﺋێ‬ ‫ی‬‫ﭼﻮارﭼێﻮه‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﮐﯚﻣﺎری‬ ‫زراﻧﯽ‬‫داﻣﻪ‬ ٢٠١٥ ‫ﺳێﭙﺘﺎﻣﱪی‬ ‫ی‬٢٢ _ ١٣٩٤ ‫ﺧەرﻣﺎﻧﺎﻧﯽ‬ ‫ی‬٣١ ‫ﺳێﺸەﻣﻤە‬ ٦٦٤ :‫ژﻣﺎره‬ www.kurdistanukurd.com ĒÊëŇĈ ĢËÕñĤËčĐňÈ ň””ōêĪī””ð ňĜ Ģæë¶¯Ńµ ¼””ÔĪ¡ļ... More

Read the publication