کوردستان ژمارە ٦٢٧
Read

کوردستان ژمارە ٦٢٧

by Kurdistan The Organ of Kurdistan Democratic Party کوردستان ئۆرگانی حیزبی دیموکراتی کوردستان

‫دا‬ ‫ﻓﯿﺪراڵ‬ ‫دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ‬ ‫ﺋێﺮاﻧێﮑﯽ‬ ‫ی‬‫ﭼﻮارﭼێﻮه‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﮐﯚﻣﺎری‬ ‫زراﻧﯽ‬‫داﻣﻪ‬ ‫ﺷەﻣﻤە‬‫ﭘێﻨﺞ‬ ١٣٩٢‫رەﺷەﻣﻤەی‬ ‫٥١ی‬ ٢٠١٤ ‫ﻣﺎرﺳﯽ‬ ‫٦ی‬ ٦٢٧ ‫ژﻣﺎره‬ ‫ن‬‫متﻪ‬ ١٥٠ :‫ﻧﺮخ‬ kurdistanukurd.com kurdistanukurd.com ٦ ٨ ٧ ١١ ٥ More

Read the publication