کوردستان ژمارە 689
Read

کوردستان ژمارە 689

by Kurdistan The Organ of Kurdistan Democratic Party

‫‌دا‬ ‫ڵ‬‫فیدرا‬ ‫اتیکی‬‫ر‬‫دێموک‬ ‫انێکی‬‫ر‬‫ئێ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫چوارچێو‬ ‌ ‫ه‬‫ل‬ ‫کوردستان‬ ‫کۆماری‬ ‫‌زرانی‬ ‫ه‬‫دام‬ 2016 ‫ئۆکتۆبری‬ ‫ی‬6 _ 1395 ‫‌ری‬‫ه‬‫‌زب‬‫ه‬‫ر‬ ‫ی‬15 ‌‫ه‬‫‌مم‬‫ه‬‫‌ش‬‫ج‬‫پێن‬ 689:‫ژماره‬ www.kurdistanukurd.com ‫هەواڵیک‬ ‫وە‬24 ‫کوردستان‬... More

Read the publication