Tedqiq-37
Read

Tedqiq-37

by Tedqiqler jurnali

ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ FÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ АЗЯРБАЙЪАН ШИФАЩИ ХАЛГ ЯДЯБИЙЙАТЫНА ДАИР ТЯДГИГЛЯР XXXVII ÁÀÊÛ – 2012 Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXVII -2012 2 Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñû Ôîëêëîð Èíñòèòóòó Åëìè... More

Read the publication