Tedqiq-36
Read

Tedqiq-36

by Tedqiqler jurnali

ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ FÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ АЗЯРБАЙЪАН ШИФАЩИ ХАЛГ ЯДЯБИЙЙАТЫНА ДАИР ТЯДГИГЛЯР XXXVI ÁÀÊÛ – 2011 Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXVI -2011 2 Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñû Ôîëêëîð Èíñòèòóòó Åëìè... More

Read the publication