आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय- भारतीय ऋषि परम्परा के महान रसायन विज्ञानी
Read

आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय- भारतीय ऋषि परम्परा के महान रसायन विज्ञानी

by harshali kamble

15 VÉÚxÉú 2012 l MɦÉÇxÉÉ±É {ÉÊjÉEòÉ SÉɪÉÇ |É¡Öò±±É SÉxpù ®úÉªÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ®úºÉɪÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò VÉxÉEò ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½þé. ´Éä BEò ºÉÉnùMÉÒ{ɺÉÆnù iÉlÉÉ nùä¶É¦ÉHò ´ÉèYÉÉÊxÉEò lÉä ÊVÉx½þÉåxÉä ®úºÉɪÉxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ¨Éå nùä¶É Eäò º´ÉɴɱÉƤÉxÉ Eäò ʱÉB... More

Read the publication