Handicap et Société
Read

Handicap et Société

by Conseil départemental du Cantal

DOSSIER DE PRESSE PPrréésseennttaattiioonn dduu pprrooggrraammmmee ""HHaannddiiccaapp eett SSoocciiééttéé"" PPoouurrssuuiittee ddee llaa mmiissee eenn aacccceessssiibbiilliittéé ddee ll’’EEssppaaccee GGeeoorrggeess PPoommppiiddoouu PPôôllee ddee llaa... More

Read the publication