tofiq-4-(41)
Read

tofiq-4-(41)

by Dede Qorqud jurnali

ÀǐÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌːРÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ ÄÄ ÃÎÐÃÓÄ Åëìè-äáè òîïëó IV (41) ÁÀÊÛ - 2011 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. pdffactory. com

Read the publication