dede_2006_3.
Read

dede_2006_3.

by Dede Qorqud jurnali

! J†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌË!Ð ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ Ä!Ä! ÃÎÐÃÓÄ Åëìè-"ä"áè òîïëó Èëä" 4 ñàjû áóðàõûëûð IÛI (20) ÁÀÊÛ - 2006 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. pdffactory. com More

Read the publication