tofiq-2-(43)
Read

tofiq-2-(43)

by Dede Qorqud jurnali

ÀǐÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌːРÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ ÄÄ ÃÎÐÃÓÄ Åëìè-äáè òîïëó ÛÛ (43) ÁÀÊÛ - 2012 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. pdffactory. com

Read the publication