1389
Read

1389

by news edough

‫‪page01-1389_14-2428.qxd 28/05/17 18:25 Page1‬‬ ‫‪á«FÉHô¡µdG áµÑ°ûdÉH ôÄH 1000 §HQ ≈∏Y ∞bƒàe ÉgPÉ≤fGE‬‬ ‫‪ 10‬آﻻف هكتار زراعي مهّددة بالجفاف‬ ‫مشروع تهيئة مدخل مدينة عنابة‬ ‫‪áHÉæ©H á«eƒª©dG ∫ɨ°T’CG ´É£b‬‬ ‫في بلديات برحال‪ ،‬التريعات والعلمة‬ ‫يتقدم... More

Read the publication