هفته نامه همبستگی شماره ۹
Read

هفته نامه همبستگی شماره ۹

by reza golami

:ٍ‫غوار‬ ‫ایي‬ ‫هطالة‬  ‫تا‬ ‫طالثاى‬ ٍّ‫گر‬ ْ‫گفتگ‬ ‫ایراى‬ ‫در‬ ‫ایراًی‬ ‫هقاهات‬  ‫ترگػت‬ ‫چلطی‬ َ‫ت‬ ْ‫هْریٌی‬  ‫قرار‬ ‫هطی‬ ‫لیًْل‬ ‫زًدگی‬ ‫فیلن‬ ‫غْد‬ َ‫ضاخت‬ ‫اضت‬  َ‫ل‬ ‫هػر‬ ‫تْرډ‬ ‫کرېکټ‬ ‫ٌُد‬ ‫د‬ ْ‫غ‬ ‫لرې‬ ‫دًدې‬  ‫از‬ ‫اهرتازجْیی‬... More

Read the publication